Školička

 

Každé dítě je individualita, každé dítě je jiné.

jiné ve svém duševním bohatství,

jiné v rozvoji svých schopností.

jiné ve vztazích ke světu,

jiné ve svém jednání a počínání....

nechceme děti unifikovat, chceme je podporovat a pomáhat jim rozvíjet se VŠEMI směry.

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLIČKY

Jsme školička rodinného typu, pracujeme s menším kolektivem dětí. 

Všímáme si odlišností jednotlivých dětí, podporujeme jejich talenty a pomáháme jim stát se samostatnými sebejistými osobnostmi. Staráme se o rozvoj dětí po všech stránkách. 

Program školičky je složen z celistvých tématických celků, které umožňují dětem si dobře osvojit nové poznatky – vše si osahat, prohlédnout, zažít, prozkoumat a objevit širší souvislosti. V praxi využíváme prvků waldorfské pedagogiky i montessori přístupu a pomůcek.

Snažíme se vyjít vstříc přáním dětí i rodičů co se týče náplně programu (zařazení keramiky, angličtiny apod.).

ČEHO SI RODIČE NA NAŠÍ ŠKOLIČCE CENÍ

  • individuální přístup k dítěti
  • přátelské prostředí
  • kvalitní pedagogické vedení
  • pestrý program podporující všestranný rozvoj dítěte
  • podpora dětí v začlenění se do kolektivu
  • světlé, nově zrekonstruované prostory

PROFIL ABSOLVENTA

Po absolvování naší školičky bude Vaše dítě připravené na vstup do klasické mateřské školy. 

Naučí se fungovat v kolektivu, přijímat vedení autority. Vlastní zkušeností, bádáním a zkoumáním rozšíří své poznatky, hodnoty a postoje. Bude dále rozvíjet svou schopnost samostatně hledat řešení problémových situací, dokáže si říci o pomoc.

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLIČKY

Školička je v provozu od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 12.00 hodin

V případě potřeby lze domluvit individuálně mírně odlišný čas.

PROGRAM VÝUKY

Program výuky ve školičce v Jablíčkově v sobě snoubí učení, volnou hru a organizované aktivity s ohledem na potřeby a vývoj každého dítěte.

Učební osnovy jsou koncipované do ucelených projektů.

Tématická koncepce učebních osnov vychází z ročních období a praktického běžného života.

Obsah i názvy jednotlivých témat jsou volené tak, aby byly pro děti zajímavé a přitažlivé.

HARMONOGRAM DNE

(uvedené časy jsou přibližné –  drobně se mění se dle náročnosti aktivit)

8:00 - 9:00 Děti přicházejí do školky, volná hra

Individuální aktivity – montessori pomůcky, puzzle, skládačky, omalovánky

9:00- 9:30 Ranní kruh

Básničky, říkanky, zpěv, dramatická hra (obvykle ve vztahu k ročnímu období či probíranému tématu)

9:30 – 10:00 Pohybové aktivity

Cvičení ve skupince pro rozvoj obratnosti a  rovnováhy, opičí dráha, tanečky

10:00 – 10:15 Divadélko, čtení, vyprávění

Divadelně zpracované hlavní vzdělávací téma dne

10:15 – 10:40 Výtvarná činnost

Různé výtvarné techniky, práce s různými materiály

Námět vždy souvisí s probíraným tématem v daném dni

10:40 – 11:00 Hygiena a svačinka

11:00- 11:55 Pobyt v přírodě 

Procházka s určitým cílem po blízkém okolí,  pobyt na nedalekém bezpečném hlídaném hřišti

11:55 – 12:10 Vyzvedávání dětí

JAK SE PŘIHLÁSIT

Podmínky účasti

Do školičky se mohou hlásit:

1. děti ve věku 2 až 5 let 

2. děti zdravé, k docházce do kolektivního zařízení způsobilé ( potřebujeme potvrzení od lékaře)

Přihlásit se do školičky lze kdykoliv během roku.

Školičku lze navštěvovat jednorázově (alternativa hlídání v případě potřeby), či si zvolit některou z forem pravidelné docházky – 1x až 4x týdně.

 

CENÍK ŠKOLIČKY

jednorázový vstup.................................. 400 Kč/4hodiny

1x týdně …............................................ 1400,- Kč měsíčně (350 za dopoledne)

2x týdně …............................................ 2600,- Kč měsíčně (325 za dopoledne)

3x týdně …............................................ 3500,- Kč měsíčně (290 za dopoledne)

4x týdně …............................................ 4000,- Kč měsíčně (250 za dopoledne)

 

V rámci platby za školičku je:

každý den loutkové divadélko
materiál pro každodenní výtvarnou činnost
kroužek angličtiny hravou interaktivní formou s Jankou Mihálovou 1x týdně
keramický kroužek 1x za 14 dní
jóga pro děti 1x týdně

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba pravidelné docházky se provádí vždy na měsíc dopředu, a to nejpozději do 5. kalendářního dne daného měsíce

Platit lze:

a) v hotovosti v Jablíčkově.

b) převodem na bankovní účet vedený u Fio banka a.s., č.ú. 2500239340/2010, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte

 

ABSENCE VE ŠKOLIČCE – OMLUVY A NÁHRADY

Pokud se Vaše dítě do školičky nedostaví, je nutné ho omluvit.

Omluvy se přijímají telefonicky/sms na čísle: 603 959 486 a to nejpozději do 8.00 hodin daného dne.

V přpadě neomluvené absence není možné přiznat nárok na jakoukoliv náhradu.

 

Možnosti náhrady:

1) návštěva školičky v jiný den než je dítě hlášeno –  ale je nutno předem domluvit s    lektorkou

2) navštěvuje-li dítě školičku 4x týdně, lze náhradu vyřešit odečtením 55,- Kč za každý zameškaný den z úhrady na příští měsíc.

 

Přihláška do školičky

 

Potvrzení od lékaře  o způsobilosti dítěte k návštěvě předškolního zařízení

Proč chceme potvrzení od lékaře? Je to především z důvodu ochrany zdraví Vašeho dítěte. Snažíme se zajistit zdravé neinfekční prostředí pro všechny děti.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.